TEŞVİKLER

KOSGEB

PDF indirmek için lütfen tıklayınız.

1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
4. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL  UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
6. GENEL DESTEK PROGRAMI
7. KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

 

1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

 • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi                       3 Yıl

Proje Süresi                           6-24 ay(+12 ay)   

Destek Üst Limiti                     150.000 TL

Proje Destek Oranı                   1. ve 2. Bölgelerde %50
                                        3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
   

 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.
   

2. TEMATİK PROJE DESTEKPROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,

 • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

 • KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

 • Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,

 • Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,

 • Sarf malzemesi giderleri,

 • Hizmet alım giderleri, 

 • Genel idari giderler

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;

Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.
 

3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI 

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 

İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ 

- Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,

- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI 

·Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

·Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu,

·Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

·Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,

·Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

(*)Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.
 

4.  AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL  UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, 

 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en çok 24 (yirmi dört) ay, 

 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

 • •Girişimciliğin desteklenmesi

 • •Girişimciliğin yaygınlaştırılması

 • •Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir?

 • •Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,

 • •Girişimciler 

 • •İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı

Bu program,
 

 • A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,

 • B.Yeni Girişimci Desteği,

 • C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

 • D.İş Planı Ödülünden oluşur.

A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 • ·         KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,

 • ·         Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,

 • ·         KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,

 • ·         Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

 •  

 • Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsizeğitimlerdir.

B) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,

 • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,

 • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya                 programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,

 • İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.

 •  Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi  statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;

 •  Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,

 •  Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,

 •  Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,

 •  Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.

C) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

·  Belediyeler,

·  Üniversiteler,

·  Özel İdareler,

·  Kalkınma Birlikleri,

·  Meslek Kuruluşları,

·  Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.
Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur

*** Bilgilendirme amaçlıdır.

6. GENEL DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
-KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
-KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
-KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME:

Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması gerekmektedir. 

7. KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 

Programın Amacı

- Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

- KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.